ACM: Energiemarkt instabiel maar nu geen acute risico’s op faillissementen

Foto: Photo by Annushka Ahuja from Pexels

De ACM heeft gesprekken gevoerd met energieleveranciers en hen gevraagd extra financiële informatie aan te leveren om te controleren of bedrijven ook na de afgelopen winter kunnen voldoen aan de eisen voor leveringszekerheid. Uit een analyse van de aangeleverde informatie blijkt dat energieleveranciers op dit moment geen acuut risico lopen op faillissement. Energieleveranciers zien voor zichzelf ook geen acuut risico. Wel wijzen de bedrijven op het risico van een ‘domino-effect’ als een andere (grote) onderneming in problemen zou komen of als er als gevolg van de oorlog in Oekraïne geen Russisch gas meer aangevoerd zou worden.

Omdat de energiemarkt naar verwachting instabiel zal blijven zijn financiële problemen van leveranciers nooit uit te sluiten. Daarom blijft de ACM controles uitvoeren om te kijken of leveranciers die een vergunning hebben om gas en/of elektriciteit te leveren aan consumenten blijven voldoen aan de eisen voor leveringszekerheid. De ACM kan faillissementen in de energiesector hiermee niet voorkomen maar probeert op tijd risico’s en problemen in kaart te brengen en energieleveranciers daar op aan te spreken als er aanleiding voor is. Ook wil de ACM voor het nieuwe stookseizoen op 1 oktober 2022 extra eisen stellen aan leveranciers om hen weerbaarder te maken tegen plotselinge inkoopprijsstijgingen op de energiemarkt. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft maatregelen aangekondigd om de beschikbaarheid van voldoende gas de komende winter zeker te stellen. Onder andere door gasopslagen zoveel mogelijk te laten vullen.

De ACM ziet dat het voor leveranciers duurder en daardoor lastiger is hun inkoopprijzen voor langere tijd vast te leggen omdat de prijzen op de energiemarkt erg fluctueren. Het voor langere tijd vastleggen van inkoopprijzen kan ook risicovol zijn als energieprijzen sterk zouden dalen. Bij een dalende prijs zijn klanten sneller geneigd om over te stappen omdat zij bij een andere leverancier een lager tarief kunnen betalen. De energie die de leverancier dan teveel heeft ingekocht moet hij voor een lagere prijs verkopen. Leveranciers kiezen er daarom steeds vaker voor om inkoopprijzen voor kortere periodes vast te leggen en alleen nog nieuwe energiecontracten aan te bieden waarbij het tarief tussentijds kan worden aangepast. Sommige leveranciers nemen zelfs nauwelijks nog nieuwe klanten aan. Zij kiezen er bijvoorbeeld voor om niet meer op vergelijkingssites zichtbaar te zijn.

Leveringsplicht

Het moet voor consumenten wel altijd mogelijk zijn een energiecontract af te sluiten. Energieleveranciers moeten consumenten daarom altijd in elk geval het zogenoemde ‘modelcontract’ aanbieden. Het modelcontract heeft bij alle leveranciers dezelfde voorwaarden zodat deze onderling vergelijkbaar zijn. Het is een contract voor onbepaalde tijd met variabele tarieven. Het modelcontract hoeft niet het voordeligste contract te zijn dat leveranciers aanbieden.

Leveranciers moeten zorgen dat de tarieven voor het modelcontract op hun website te vinden zijn. Dit geldt voor het tarief voor het leveren van gas en elektriciteit, en voor het teruglevertarief (het tarief dat de consument ontvangt als er met zonnepanelen meer energie wordt geproduceerd dan er wordt gebruikt en het overschot wordt teruggeleverd). De mogelijkheid om online een contract af te sluiten is niet verplicht, maar dit moet wel altijd telefonisch te regelen zijn. Leveranciers mogen dus bijvoorbeeld niet zeggen dat de modelcontracten tijdelijk ‘uitverkocht’ zijn.

Omdat de ACM via het consumentenloket ACM ConsuWijzer regelmatig vragen en klachten over modelcontracten krijgt heeft zij energieleveranciers per brief gewezen op de regels voor het modelcontract. Consumenten die moeite hebben een modelcontract af te sluiten of de tarieven niet kunnen vinden op de website van een leverancier kunnen dit melden via ACM ConsuWijzer. De ACM zal het bedrijf hier dan op aanspreken en zal als het nodig is handhavend optreden.

De ACM roept consumenten ook op een aanbod van een energieleverancier voor een nieuw contract of aangepaste tarieven altijd goed te bestuderen. Adviezen voor het kiezen van een nieuwe energieleverancier  staan op ACM ConsuWijzer.

Bron: https://www.acm.nl/nl/publicaties/acm-energiemarkt-instabiel-maar-nu-geen-acute-risicos-op-faillissementen