Goedkeuring aanvraag wijziging LFC-blokken TenneT TSO SO Verordening

Foto: Photo by Pexels

De ACM keurt het voorstel van TenneT TSO B.V. (hierna: TenneT) voor wijziging van de LFC-blokken goed.

Het wijzigen van de LFC-blokken bevordert de vrije handel in elektriciteit in Europa. Dat draagt bij aan een betaalbare, betrouwbare én duurzame energievoorziening.

SO Verordening

Op 14 september 2017 is Verordening (EU) 2017/1485 van de Commissie van 2 augustus 2017 tot vaststelling van richtsnoeren betreffende het beheer van elektriciteitstransmissiesystemen (hierna: SO-verordening), in werking getreden. Deze verordening heeft als doel om de operationele veiligheid, de kwaliteit en stabiliteit van het nauw verbonden Europese transmissiesysteem te waarborgen en om de efficiënte werking van de Europese interne elektriciteitsmarkt en de integratie van duurzame energie te ondersteunen. Hiertoe worden gedetailleerde voorschriften gesteld aan transmissiesysteembeheerders en andere netbeheerders ten aanzien van operationele veiligheid, gegevensuitwisseling, planning, training van medewerkers, coördinatie van niet-beschikbaarheid en het opstellen van kaders voor frequentieregeling en de inzet van reserves. Op grond van de SO-verordening moeten de transmissiesysteembeheerders binnen (delen van) de Europese Unie diverse voorstellen ontwikkelen en ter goedkeuring voorleggen aan hun eigen regulerende instanties (in Nederland is dit de ACM).

Wijziging LFC-blokken

De transmissiesysteembeheerders moeten volgens artikel 141, tweede lid, van de SO Verordening een voorstel voor LFC-blokken ontwikkelen. Op 12 april 2021 ontving de ACM een voorstel voor wijziging van de LFC-blokken van TenneT. De wijziging ziet op het loskoppelen van de zogeheten monitoringzone Denemarken-West uit de LFC-zone van TenneT TSO GmbH LFC-zone. Hiermee wordt Denemarken-West een aparte LFC-zone, maar vormt nog wel onderdeel van het Duits-Deens-Luxemburgs LFC-blok.

Goedkeuring

In het besluit van 12 april 2022 keurt de ACM het voorstel voor wijziging van de LFC-blokken goed. De ACM concludeert dat niet is gebleken dat het voorstel in strijd is met de bepalingen van de SO Verordening.

De regulerende instanties van synchrone zone Centraal Europa hebben elkaar geraadpleegd en gezamenlijk overeenstemming bereikt over de goedkeuring.

Kan ik bezwaar maken tegen het besluit van ACM?

Als u belanghebbende bent, dan kunt bezwaar maken bij de ACM. De ACM moet uw bezwaarschrift binnen zes weken nadat het besluit is bekendgemaakt, hebben ontvangen.

Naar het Staatscourantbericht 

Bron: https://www.acm.nl/nl/publicaties/goedkeuring-aanvraag-wijziging-lfc-blokken-tennet-tso-so-verordening