Goedkeuring wijziging veilingregels FCR

Foto: Photo by MD Molla from Pexels

De ACM keurt het voorstel van TenneT TSO B.V. (hierna: TenneT) voor wijziging van de veilingregels voor FCR goed. Het voorstel bevordert de vrije handel in elektriciteit in Europa. Dat draagt bij aan een betaalbare, betrouwbare én duurzame energievoorziening.

EB Verordening

Op 18 december 2017 is Verordening (EU) 2017/2195 van de Commissie van 23 november 2017 tot vaststelling van richtsnoeren voor elektriciteitsbalancering (hierna: EB Verordening), in werking getreden. Deze verordening heeft als doel om de Europese balanceringsmarkten te integreren. Hiervoor wordt een reeks technische, operationele en marktregels vastgesteld voor het beheer van de werking van balanceringsmarkten. Op grond van de EB Verordening moeten de transmissiesysteembeheerders binnen (delen van) de Europese Unie diverse voorstellen ontwikkelen en ter goedkeuring voorleggen aan hun eigen regulerende instanties (in Nederland is dit de ACM).

Wijziging voorwaarden samenwerking FCR

De transmissiesysteembeheerders moeten volgens artikel 33 van de EB Verordening een voorstel voor veilingregels FCR ontwikkelen. Het oorspronkelijke voorstel is op 31 december 2018 door de ACM goedgekeurd. Op 14 oktober 2021 ontving de ACM het voorstel voor amendering van de veilingregels voor FCR van TenneT.

Het voorstel ziet op gemeenschappelijke en geharmoniseerde regels en processen voor de uitwisseling en inkoop van balanceringscapaciteit tussen twee of meer TSB's die balanceringscapaciteit uitwisselen of wederzijds willen uitwisselen. De wijziging ziet, naast meerdere tekstuele aanpassingen, op de frequentie en het tijdstip van de veilingen, het type te veilen producten, de soorten biedingen, bepalingen rond het allocatie algoritme, de kostenverrekening tussen TSBs en BSPs en tussen TSBs onderling, en bepalingen rond de implementatie en taal.

Goedkeuring

In het besluit van 12 april 2022 keurt de ACM het voorstel voor wijziging van de veilingregels voor FCR goed. De ACM concludeert dat niet is gebleken dat het voorstel in strijd is met de bepalingen van de EB Verordening. 

De betrokken regulerende instanties hebben elkaar geraadpleegd en gezamenlijk overeenstemming bereikt over de goedkeuring.

Kan ik bezwaar maken tegen het besluit van ACM?

Als u belanghebbende bent, dan kunt bezwaar maken bij de ACM. De ACM moet uw bezwaarschrift binnen zes weken nadat het besluit is bekendgemaakt, hebben ontvangen.

Bron: https://www.acm.nl/nl/publicaties/goedkeuring-wijziging-veilingregels-fcr