Goedkeuring wijziging fallback procedures Hansa regio

Foto: Photo by Pok Rie from Pexels

De ACM keurt het voorstel van TenneT TSO B.V. (hierna: TenneT) voor het wijzigen fallback procedures Hansa regio goed.

De gewijzigde fallback procedures voor de Hansa regio bevorderen de vrije handel in elektriciteit in Europa, wat bijdraagt aan een betaalbare, betrouwbare én duurzame energievoorziening

CACM Verordening

Op 15 augustus 2015 is Verordening (EU) 2015/1222 van de Commissie van 24 juli 2015 tot vaststelling van richtsnoeren betreffende capaciteitstoewijzing en congestiebeheer (hierna: CACM Verordening), in werking getreden. Deze verordening heeft als doel om een Europese geïnterconnecteerde eenvormige day-ahead- en intraday elektriciteitsmarkt te creëren. Op grond van de CACM Verordening kunnen de transmissiesysteembeheerders binnen (delen van) de Europese Unie diverse vastgestelde methodologieën en procedures opstellen dan wel wijzigen en ter goedkeuring voorleggen aan hun eigen regulerende instanties (in Nederland is dit de ACM).

Wijziging fallback procedures voor de Hansa regio

De transmissiesysteembeheerders kunnen volgens artikel 13 van de CACM Verordening een voorstel doen voor het wijzigen van reeds vastgestelde methodologieën en procedures. Op 4 maart 2022 ontving de ACM het voorstel van TenneT voor het wijzigen van de fallback procedure voor de Hansa regio.

Het verzoek houdt verband met de toevoeging van de Baltic cable aan de capaciteitsberekeningsregio Hansa. Dit is een interconnector tussen Zweden en Duitsland. Hiermee zijn de biedzone grenzen SE4 en DE/LU onderdeel van de Hansa regio geworden. Met deze toevoeging dient de fallback procedure ook aangepast te worden. Met dit besluit wordt dat gerealiseerd.

De wijziging betreft dat de beschikbare capaciteit voor deze verbinding voor de day-aheadmarkt op nul wordt gezet in het geval van ontkoppeling en de capaciteit dan beschikbaar komt voor de intradaymarkt.

Goedkeuring

In het besluit van 6 april 2022 keurt de ACM het voorstel voor de wijziging fallback procedures Hansa regio goed. De ACM concludeert dat niet is gebleken dat het voorstel in strijd is met de bepalingen van de CACM Verordening.

De regulerende instanties van de Hansa regio hebben elkaar geraadpleegd en gezamenlijk overeenstemming bereikt over de goedkeuring.

Kan ik bezwaar maken tegen het besluit van ACM?

Als u belanghebbende bent, dan kunt bezwaar maken bij de ACM. De ACM moet uw bezwaarschrift binnen zes weken nadat het besluit is bekendgemaakt, hebben ontvangen.

Bron: https://www.acm.nl/nl/publicaties/goedkeuring-wijziging-fallback-procedures-hansa-regio