Winkelwagen

Maandelijkse Archieven: April 2023

 1. UHT prioriteringskader uitbreidingsinvesteringen

   UHT prioriteringskader uitbreidingsinvesteringen

  Foto: Photo by Pexels

  De ACM heeft een uitvoerbaarheids- en handhaafbaarheidstoets (UHT) uitgevoerd op een voorgenomen wijziging van de Regeling investeringsplan en kwaliteit elektriciteit en gas. De wijziging voorziet in een maatschappelijk prioriteringskader voor uitbreidingsinvesteringen door de netbeheerders.

  De ACM heeft eerder bij de toetsing van de investeringsplannen van netbeheerders en bij de UHT op de Energiewet opgeroepen om een algemeen prioriteringskader op te stellen aan de hand waarvan netbeheerders bepaalde maatschappelijk wenselijke uitbreidingsinvesteringen voorrang kunnen geven. De ACM waardeert het dat aan deze oproep nu gehoor is gegeven. De ACM is positief over het prioriteringskader en acht de voorgenomen wijziging uitvoerbaar en handhaafbaar. De ACM wijst

  Lees meer »
 2. WWL mag warmte leveren aan verbruikers

  WWL mag warmte leveren aan verbruikers

  Foto: Photo by Pexels

  Warmtelevering Wonen Limburg B.V. (WWL), een dochtermaatschappij van woningcorporatie Wonen Limburg, mag warmte leveren aan verbruikers. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft hiervoor op 14 april 2023 een vergunning verleend.

  WWL had op 2 december 2021 een aanvraag voor een vergunning tot het leveren van warmte ingediend bij de ACM. De ACM vindt dat WWL voldoende heeft aangetoond dat zij haar taak goed kan uitvoeren. WWL beschikt hiervoor volgens de ACM over de organisatorische, financiële en technische kwaliteiten.

  De ACM benadrukt in algemene zin dat het verlenen van een warmtevergunning niet betekent dat het huurrecht niet meer van toepassing is. De Hoge Raad heeft in het Acantus-arrest bepaald dat de Warmtewet de bescherming vanuit het

  Lees meer »
 3. Verzoek TenneT tweede wijziging day-ahead capaciteitsberekening Core

  Verzoek TenneT tweede wijziging day-ahead capaciteitsberekening Core

  Foto: Photo by MD Molla from Pexels

  TenneT TSO B.V. heeft op 11 april 2023 het voorstel voor tweede wijziging van de day-ahead capaciteitsberekeningsmethodologie voor de Core regio aan de ACM ter goedkeuring voorgelegd.

  De day-ahead capaciteitsberekeningsmethodologie voor de Core regio bevordert de vrije handel in elektriciteit in Europa. Dat draagt bij aan een betaalbare, betrouwbare én duurzame energievoorziening.

  CACM Verordening

  Op 15 augustus 2015 is Verordening (EU) 2015/1222 van de Commissie

  Lees meer »
 4. Zienswijzen op ontwerpcodebesluit voorkomen ongewenst balanceringsgedrag

  Zienswijzen op ontwerpcodebesluit voorkomen ongewenst balanceringsgedrag

  Foto: Photo by Oleg Magni from Pexels

  De ACM heeft van Vereniging Gasopslag Nederland, EFET en Energie-Nederland zienswijzen ontvangen op het ontwerp codebesluit over het voorkomen van ongewenst balanceringsgedrag.

  De ACM houdt bij het vaststellen van de code rekening met de belangen van de netbeheerders en de aangeslotenen. De ontvangen zienswijzen zijn belangrijk voor de ACM, omdat deze de ACM van extra informatie voorzien over deze belangen. De ACM zal op basis van de zienswijzen een definitief besluit nemen over

  Lees meer »
 5. Kwaliteitsmonitor Regionale Netbeheerders Elektriciteit en Gas

  Kwaliteitsmonitor Regionale Netbeheerders Elektriciteit en Gas

  Foto: Photo by Pok Rie from Pexels

  De ACM houdt toezicht op de kwaliteit die de netbeheerders leveren. Hierbij kijkt de ACM naar de aspecten veiligheid, betrouwbaarheid, productkwaliteit en kwaliteit van dienstverlening. Voor elk van de kwaliteitsaspecten wordt voor meerdere kwaliteitsindicatoren bijgehouden wat de nagestreefde en gerealiseerde prestaties zijn. De ACM publiceert deze gegevens in de Kwaliteitsmonitor Regionale Netbeheerders. De monitor geeft prestaties van individuele netbeheerders

  Lees meer »
 6. ACM verlengt de ontheffing van Heros Energy

  ACM verlengt de ontheffing van Heros Energy

  Foto: Photo by MD Molla from Pexels

  Op 10 januari 2023 heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) een verzoek tot verlenging ontvangen van Heros Energy B.V. voor het gesloten distributiesysteem gelegen op het terrein “Heros Ecopark” aan de Oostkade 4, 5 en 7 te Sluiskil. De ontheffing voor het gesloten distributiesysteem is op 19 februari 2014 verleend voor een periode van tien jaar.

  De ACM verlengt op verzoek van Heros Energy B.V. de ontheffing voor het elektriciteitsnet voor een periode van 10 jaar van

  Lees meer »
 7. Besluit wijziging afnemers elektriciteitsnet Vogelweg HV Station

  Besluit wijziging afnemers elektriciteitsnet Vogelweg HV Station

  Foto: Photo by MD Molla from Pexels

  Op 24 augustus 2022 heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) een verzoek tot wijziging van de ontheffing van Vogelweg HV Station B.V. ontvangen. De aanvraag tot wijziging betreft de uitbreiding van het GDS met twee nieuwe afnemers op het elektriciteitsnet. De ACM wijzigt het aantal afnemers op de ontheffing die op 8 juli 2020 aan Vogelweg HV Station B.V. is verleend.

  Lees meer »
 8. Tjongerschans mag eigen elektriciteitsnet beheren

  Tjongerschans mag eigen elektriciteitsnet beheren

  Foto: Photo by Pexels

  De Autoriteit Consument & Markt (ACM) verleent Tjongerschans B.V. een ontheffing voor het beheer van een eigen elektriciteitsnet. Het betreft het gesloten distributiesysteem gelegen op de Thialfweg 44 en de van Helomalaan 2, kadastraal bekend als percelen A 11319 en A 11659, in de gemeente Heerenveen.

  Bron: https://www.acm.nl/nl/publicaties/tjongerschans-mag-eigen-elektriciteitsnet-beheren

  Lees meer »
 9. Voorstel codewijziging meetinrichtingen elektriciteit

  Voorstel codewijziging meetinrichtingen elektriciteit

  Foto: Photo by Miguel Á. Padriñán from Pexels

  Netbeheer Nederland heeft een voorstel ingediend bij de ACM voor het wijzigen van de voorwaarden voor het meten van elektriciteit. In het voorstel worden twee onderdelen uit de Meetcode elektriciteit gewijzigd. Ten eerste worden de eisen over de voorgeschreven nauwkeurigheid van de meetinrichting gewijzigd. Ten tweede worden in de Meetcode elektriciteit verwijzingen naar verouderde normen vervangen door vernieuwde normen.

  Wat is de reden van deze codewijziging?

  In 2018 heeft de

  Lees meer »
 10. Vergunningen elektriciteit en gas Daytona komen op naam van Mega Energie

  Vergunningen elektriciteit en gas Daytona komen op naam van Mega Energie

  Foto: Photo by Miguel Á. Padriñán from Pexels

  De vergunningen voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers van Daytona B.V. worden op naam gesteld van Mega Energie B.V.

  De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft op 16 maart 2023 namens de Minister van Economische Zaken en Klimaat hiervoor naamswijzigingsbesluiten genomen.

  Bron: https://www.acm.nl/nl/publicaties/vergunningen-elektriciteit-en-gas-daytona-komen-op-naam-van-mega-energie

  Lees meer »
Pagina
Even geduld...