Winkelwagen

Maandelijkse Archieven: Juli 2022

 1. ACM: Vestia moet zorgen voor goed werkend warmtenet in Duindorp

  ACM: Vestia moet zorgen voor goed werkend warmtenet in Duindorp

  Foto: Photo by Pok Rie from Pexels

  Woningbouwcorporatie Stichting Vestia en de daaraan gelieerde warmteleverancier Vestia Energie moeten ervoor zorgen dat het warmtenet van bijna 800 huizen in de Haagse wijk Duindorp goed werkt. Dit heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) bepaald naar aanleiding van een handhavingsverzoek van bewoners in Duindorp die al langere tijd problemen hebben met hun warmtelevering.

  De ACM verplicht Vestia om zowel voor de korte termijn als de lange termijn maatregelen te nemen. Vestia moet de filters in de warmtepomp

  Lees meer »
 2. Vestia moet betrouwbare levering warmte borgen

  Vestia moet betrouwbare levering warmte borgen

  Foto: Photo by Pexels

  Bewoners in de wijk Duindorp  hebben geklaagd over het handelen van Vestia. De klachten gingen over de vergunning, de tarieven die de bewoners betalen (niet-meer-dan-anders-principe), klachtenafhandeling en een onbetrouwbare levering. Bij dit laatste speelt mee dat de bewoners een eigen warmtepomp hebben. Die functioneert niet goed, omdat de filters van die warmtepompen steeds verstopt raken vanwege vuil uit het warmtenet.

  De ACM heeft onderzoek gedaan naar het handelen van Vestia. Voor de ACM is voldoende aannemelijk dat de verstoppingen in het filter van de warmtepomp komen door oorzaken die in het warmtesysteem zijn gelegen. Het filter zit aan de kant van het warmtenet.

  Vestia moet hier verantwoordelijkheid nemen en voor de korte termijn als voor de lange termijn maatregelen nemen. De ACM gelast Vestia

  Lees meer »
 3. ACM houdt bij vaststelling tarieven 2023 rekening met hogere kosten voor netverliezen als gevolg van hoge energieprijzen

  ACM houdt bij vaststelling tarieven 2023 rekening met hogere kosten voor netverliezen als gevolg van hoge energieprijzen

  Foto: Photo by MD Molla from Pexels

  Regionale netbeheerders en de beheerder van het landelijke hoogspanningsnet, TenneT, moeten vanwege de hoge energieprijzen extra kosten maken voor de inkoop van netverliezen. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) wil voorkomen dat netbeheerders door deze hogere kosten minder investeringsruimte hebben voor projecten die belangrijk zijn voor de energietransitie. Daarom wil de ACM de regionale netbeheerders in de tarieven voor het jaar 2023 alvast een voorschot voor de hoge kosten voor netverliezen geven. Na overleg met TenneT is de

  Lees meer »
 4. ACM stelt de Value of Lost Load (VoLL) vast

  ACM stelt de Value of Lost Load (VoLL) vast

  Foto: Photo by MD Molla from Pexels

  De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft op verzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) een onderzoek gedaan naar de Value of Lost Load (VoLL) voor elektriciteit in Nederland. 

  De VoLL is een kengetal, in euro per MWh. De VoLL geeft de maximale prijs weer die afnemers bereid zouden zijn te betalen om een mogelijke leveringsonderbreking van elektriciteit te voorkomen.

  Doel

  Het doel van EZK met een VoLL-onderzoek is tweeledig. De VoLL biedt enerzijds marktpartijen inzicht in de waarde

  Lees meer »
 5. ACM start consultatie over aansluittermijnen elektriciteitsnet voor groot- en kleinverbruikers

  ACM start consultatie over aansluittermijnen elektriciteitsnet voor groot- en kleinverbruikers

  Foto: Photo by Pok Rie from Pexels

  De Autoriteit Consument & Markt (ACM) wil groot- en kleinverbruikers zoveel mogelijk duidelijkheid geven over de termijn waarbinnen zij door netbeheerders aangesloten worden op het elektriciteitsnet. In de plannen die de ACM ter consultatie voorlegt moet een netbeheerder een grootverbruiker binnen 40 weken aansluiten als er in een gebied voldoende transportcapaciteit beschikbaar is. Voor kleinverbruikers (tot maximaal 3x80 Ampère) geldt een maximumtermijn van 18 weken. Het verzwaren van een bestaande aansluiting

  Lees meer »
 6. Codewijzigingsbesluit Invoed- en Allocatiecode gas in verband met OBA

  Codewijzigingsbesluit Invoed- en Allocatiecode gas in verband met OBA

  Foto: Photo by Oleg Magni from Pexels

  Met dit codebesluit krijgt de OBA (Operational Balance Accounts) een basis in de gasvoorwaarden, namelijk in de Invoedcode gas LNB en de Allocatiecode gas. Dit codebesluit legt de bestaande praktijk met betrekking tot OBA’s (Operational Balance Accounts) vast. Er is dus geen sprake van een wijziging in functionaliteit of in werkwijze van de netbeheerder van het landelijk gastransportnet (Gasunie Transport Services B.V., hierna: GTS).

  Een OBA is een overeenkomst tussen GTS en een invoeder (zoals een aangrenzende netbeheerder, bergingen o

  Lees meer »
 7. Advies ontheffing gereguleerde derdentoegang LNG-installaties EemsEnergy Terminal

  Advies ontheffing gereguleerde derdentoegang LNG-installaties EemsEnergy Terminal

  Foto: Photo by Magda Ehlers from Pexels

  De minister voor Klimaat en Energie heeft de ACM gevraagd advies uit te brengen over de ontheffingsaanvraag van EemsEnergy Terminal B.V. EemsEnergy Terminal B.V. verzoekt de ontheffing te verlenen voor twee drijvende hervergassings- en opslagschepen (Floating Storage and Regassification Units), die gezamenlijk en in combinatie met de benodigde infrastructurele voorzieningen op het land, zullen functioneren als één LNG-installatie. EemsEnergy Terminal B.V. verzoekt ontheffing van de artikelen 13, 14a, 15 en 19 (gerguleerde derdentoegang) van de Gaswet. H

  Lees meer »
 8. Consultatie adviesrapport WACC rendementstoets en afleversets

  Consultatie adviesrapport WACC rendementstoets en afleversets

  Foto: Photo by MD Molla from Pexels

  Berekening WACC

  De Autoriteit Consument & Markt (ACM) consulteert het WACC adviesrapport ter vaststelling van de Weighted Average Cost of Capital (WACC) voor de uitvoering van de rendementstoets bij warmteleveranciers. De ACM heeft een deskundige externe partij verzocht een adviesrapport op te stellen over de berekening van de WACC. In een later stadium zal de ACM de WACC voor de rendementstoets, mede op basis van dit adviesrapport vastleggen in een Ontwerpbesluit dat met belanghebbenden zal worden geconsulteerd.

  Lees meer »
 9. Concept beleidsregel betrouwbare levering van elektriciteit of gas en continuïteit van energieleveranciers

   Concept beleidsregel betrouwbare levering van elektriciteit of gas en continuïteit van energieleveranciers

  Foto: Photo by Miguel Á. Padriñán from Pexels

  Op 23 maart 2022 heeft de Autoriteit Consument en Markt (ACM) aangekondigd haar toezicht te verscherpen op de energiemarkt voor kleinverbruikers. Dit naar aanleiding van de faillissementen van meerdere energieleveranciers eind 2021 en begin 2022. De ACM heeft extern onderzoek laten verrichten waarbij gekeken is welke ruimte er binnen de huidige wet is om de eisen aan energieleverancier en het toezicht daarop aan te scherpen. Hieruit volgde onder meer de aanbeveling om het verscherpen van het toezicht nader uit te werken in een beleidsregel.

  Lees meer »
 10. ACM start consultatie extra eisen energieleveranciers

   ACM start consultatie extra eisen energieleveranciers

  Foto: Photo by Pexels

  Om de financiële weerbaarheid van energieleveranciers te vergroten gaat de Autoriteit Consument & Markt (ACM) extra eisen stellen aan bedrijven die elektriciteit of gas leveren aan consumenten. Om energieleveranciers, consumentenorganisaties en andere betrokkenen de gelegenheid te geven te reageren op het ontwerp van de ‘Beleidsregel betrouwbare levering van elektriciteit of gas en continuïteit van energieleveranciers’ heeft de ACM deze ter consultatie op haar website gepubliceerd. De beleidsregel heeft gevolgen voor alle bedrijven die energie leveren aan consumenten, ook voor nieuwe aanvragers van een vergunning.

  De ACM heeft in maart 2022 besloten extra eisen aan leveranciers te stellen naar aanleiding van een extern onderzoek naar het toezicht op energieleveranciers door prof. mr. dr. Femke de Vries en pr

  Lees meer »
Pagina
Even geduld...