Winkelwagen

Maandelijkse Archieven: April 2022

 1. Goedkeuring wijziging veilingregels FCR

  Goedkeuring wijziging veilingregels FCR

  Foto: Photo by MD Molla from Pexels

  De ACM keurt het voorstel van TenneT TSO B.V. (hierna: TenneT) voor wijziging van de veilingregels voor FCR goed. Het voorstel bevordert de vrije handel in elektriciteit in Europa. Dat draagt bij aan een betaalbare, betrouwbare én duurzame energievoorziening.

  EB Verordening

  Op 18 december 2017 is Verordening (EU) 2017/2195 van de Commissie van 23 november 2017 tot vaststelling van richtsnoeren voor elektriciteitsbalancering (hierna: EB Verordening), in werking getreden. Deze verordening heeft als doel om de Europese

  Lees meer »
 2. Codewijzigingsbesluit update gascodes 2021

  Codewijzigingsbesluit update gascodes 2021

  Foto: Photo by Pexels

  Met dit codebesluit wijzigt de ACM de gasvoorwaarden (Transportcode gas LNB, Tarievencode gas en Takencode gas LNB) om deze in lijn te brengen met de huidige gastransportpraktijk. Deze wijzigingen hebben in de eerste plaats tot doel om fouten, onvolkomenheden en inconsistenties in de gasvoorwaarden te herstellen. In de tweede plaats vinden er twee inhoudelijke wijzigingen plaats. Zo wordt de opstartdienst uitgebreid waardoor deze ook kan worden toegepast op entry-punten. Daarnaast komen bepaalde vormen van de gastransportdienst wheeling te vervallen, omdat hier in de praktijk geen gebruik meer van wordt gemaakt.

  Kan ik in beroep gaan tegen het besluit van de ACM?

  Als u belanghebbende bent, dan kunt u tegen dit besluit beroep instellen bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBB). Het postadres

  Lees meer »
 3. Goedkeuring aanvraag wijziging LFC-blokken TenneT TSO SO Verordening

  Goedkeuring aanvraag wijziging LFC-blokken TenneT TSO SO Verordening

  Foto: Photo by Pexels

  De ACM keurt het voorstel van TenneT TSO B.V. (hierna: TenneT) voor wijziging van de LFC-blokken goed.

  Het wijzigen van de LFC-blokken bevordert de vrije handel in elektriciteit in Europa. Dat draagt bij aan een betaalbare, betrouwbare én duurzame energievoorziening.

  SO Verordening

  Op 14 september 2017 is Verordening (EU) 2017/1485 van de Commissie van 2 augustus 2017 tot vaststelling van richtsnoeren betreffende het beheer van elektriciteitstransmissiesystemen (hierna: SO-verordening), in werking getreden. Deze verordening heeft als doel om de operationele veiligheid, de kwaliteit en stabiliteit van het nauw verbonden Europese transmissiesysteem te waarborgen en om de efficiënte werking van de Europese interne elektriciteitsmarkt en de integratie van duurzame energie te ondersteunen. Hiertoe w

  Lees meer »
 4. Uitspraak CBb in beroep Tarievenbesluit Warmte 2020

  Uitspraak CBb in beroep Tarievenbesluit Warmte 2020

  Foto: Photo by Narcisa Aciko from Pexels

  Het College van Beroep voor het bedrijfsleven heeft op 26 april 2022 tussenuitspraak gedaan in het beroep van Energie Nederland en acht aangesloten warmteleveranciers tegen het Tarievenbesluit warmteleveranciers 2020.

  Het CBb heeft het beroep gegrond verklaard over de vaststelling van de kosten voor vreemd vermogen. De ACM heeft zes maanden om de kosten voor 2020 opnieuw vast te stellen op basis van de daadwerkelijk gemaakte kosten en om te onderzoeken wat dat betekent voor de tarieven in dat jaar.

  Voor het overige

  Lees meer »
 5. Ontwerp codebesluit rol en werking Operational Balance Accounts

  Ontwerp codebesluit rol en werking Operational Balance Accounts

  Foto: Photo by Magda Ehlers from Pexels

  De Autoriteit Consument en Markt (de ACM) heeft een ontwerpbesluit opgesteld om de rol en de werking van Operational Balance Accounts (OBA’s) vast te leggen in de Invoedcode gas LNB en de Allocatiecode gas.

  Het voorstel legt de bestaande praktijk met betrekking tot OBA’s vast. Er is dus geen sprake van een wijziging in functionaliteit of in werkwijze van de netbeheerder van het landelijk gastransportnet (Gasunie Transport Services B.V., hierna: GTS)

  Een OBA is een overeenkomst tussen GTS en een invoeder (zoals een aangrenzende netbeheerder, ber

  Lees meer »
 6. ACM: Energiemarkt instabiel maar nu geen acute risico’s op faillissementen

  ACM: Energiemarkt instabiel maar nu geen acute risico’s op faillissementen

  Foto: Photo by Annushka Ahuja from Pexels

  De ACM heeft gesprekken gevoerd met energieleveranciers en hen gevraagd extra financiële informatie aan te leveren om te controleren of bedrijven ook na de afgelopen winter kunnen voldoen aan de eisen voor leveringszekerheid. Uit een analyse van de aangeleverde informatie blijkt dat energieleveranciers op dit moment geen acuut risico lopen op faillissement. Energieleveranciers zien voor zichzelf ook geen acuut risico. Wel wijzen de bedrijven op het risico van een ‘domino-effect’ als een andere (grote) onderneming in problemen zou kome

  Lees meer »
 7. ACM verlengt de ontheffing van ATTERO

  ACM verlengt de ontheffing van ATTERO

  Foto: Photo by Pexels

  Op 24 februari 2022 heeft de Autoriteit Consument en Markt (ACM) een verzoek tot verlenging en naamswijziging van de ontheffing ontvangen van ATTERO B.V. De ACM heeft op 23 maart 2022 besloten om op verzoek van ATTERO B.V. de tenaamstelling van de ontheffing die op 30 december 2013 is verleend aan Veluwse Afval Recycling B.V., op naam te stellen van ATTERO B.V., voor het gesloten distributiesysteem gelegen aan Sluinerweg 12 te Wilp-Achterhoek, meer specifiek de percelen kadastraal bekend als gemeente Voorst, sectie R, nummers 140, 580, 581, 584, 585, en 587 tot en met 590. Verder verlengt de ACM, op verzoek van ATTERO B.V. de ontheffing voor een periode van tien jaren vanaf 30 december 2023.

  Lees meer »
 8. Verzoek TenneT goedkeuring beoordelingsverslag actieplan

  Verzoek TenneT goedkeuring beoordelingsverslag actieplan

  Foto: Photo by MD Molla from Pexels

  TenneT TSO B.V. heeft het beoordelingsverslag in het kader van het actieplan om structurele congesties te verminderen aan de ACM ter goedkeuring voorgelegd.

  Actieplan

  De minister van Economische Zaken en Klimaat heeft in december 2019 een actieplan vastgesteld en gepubliceerd. Dit actieplan bevat onder meer een concreet tijdschema voor de vaststelling van maatregelen om vastgestelde structurele congesties te verminderen, zoals investeringen in het netwerk.

  Uit artikel 16, achtste lid, van Verordening 2019/943

  Lees meer »
 9. De ACM heeft de vergunningaanvragen van E-Bascuul buiten behandeling gesteld

  De ACM heeft de vergunningaanvragen van E-Bascuul buiten behandeling gesteld

  Foto: Photo by Pexels

  De ACM heeft de aanvragen voor vergunningen voor het leveren van gas en elektriciteit van E-Bascuul B.V. buiten behandeling gesteld.

  De aanvrager heeft, ondanks enkele verzoeken van de ACM, niet alle nodige gegevens op tijd verstrekt. Daarom heeft de ACM de aanvraag buiten behandeling gesteld. Bedrijven die elektriciteit en/of gas willen leveren aan consumenten moeten hiervoor een vergunning hebben van de ACM. De ACM toetst de financiële, organisatorische en technische kwaliteiten om te controleren of het bedrijf kan voldoen aan de eisen voor leveringszekerheid. De aanvrager kan in de toekomst desgewenst een nieuwe aanvraag indienen en zal dan moeten laten zien dat het aan de vereisten voldoet.

  Verplichtingen vergunninghouders

  Lees meer »
 10. Goedkeuring wijziging fallback procedures Hansa regio

  Goedkeuring wijziging fallback procedures Hansa regio

  Foto: Photo by Pok Rie from Pexels

  De ACM keurt het voorstel van TenneT TSO B.V. (hierna: TenneT) voor het wijzigen fallback procedures Hansa regio goed.

  De gewijzigde fallback procedures voor de Hansa regio bevorderen de vrije handel in elektriciteit in Europa, wat bijdraagt aan een betaalbare, betrouwbare én duurzame energievoorziening

  CACM Verordening

  Op 15 augustus 2015 is Verordening (EU) 2015/1222 van de Commissie van 24 juli 2015 tot vaststelling van richtsnoeren betreffende capaciteitstoewijzing en congestiebeheer (hierna:

  Lees meer »
Pagina
Even geduld...