Winkelwagen

Maandelijkse Archieven: Maart 2022

 1. ACM onderzoekt met netbeheerders mogelijkheden om gevolgen personeelstekort te verkleinen

  ACM onderzoekt met netbeheerders mogelijkheden om gevolgen personeelstekort te verkleinen

  Foto: Photo by Magda Ehlers from Pexels

  Veel sectoren in de economie ondervinden hinder van het tekort aan technisch geschoold personeel. Om een beeld te krijgen van de gevolgen van personeelsschaarste voor netbeheerders heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) een verkenning uitgevoerd. Hieruit blijkt dat de schaarste aan technisch geschoold personeel ook een structureel probleem vormt in de energiesector. Vooral bij grote netbeheerders (TenneT, Liander, Enexis en Stedin) leidt dit tot vertraging in de uitvoering van projecten, waardoor nieuwe aansluitingen later worden aangelegd

  Lees meer »
 2. Warmteleveranciers blijven gemiddeld 18% onder maximumtarieven, van misbruik lijkt geen sprake

  Warmteleveranciers blijven gemiddeld 18% onder maximumtarieven, van misbruik lijkt geen sprake

  Foto: Photo by Pexels

  Warmteleveranciers hebben hun tarieven voor het jaar 2022 wel fors verhoogd, maar zijn hierbij gemiddeld wel 18% onder het maximale variabele tarief gebleven. Dat blijkt uit een eerste analyse van de tarieven van vergunninghoudende warmteleveranciers door de Autoriteit Consument & Markt (ACM). De verhoging van de tarieven wordt in belangrijke mate verklaard door de gestegen energieprijzen. Vier warmteleveranciers vragen wel het maximumtarief, maar doen dit alleen voor warmtenetten die helemaal met aardgas worden verwarmd. Voor gebruikers die zijn aangesloten op een warmtenet met andere bronnen rekenen deze leveranciers een lager tarief.

  Op het eerste gezicht hebben leveranciers zich daarmee gehouden aan de oproep van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) om warmtetarieven niet onnodig te verhogen en de

  Lees meer »
 3. ACM verlengt de ontheffing van Nobian Industrial Chemicals (Farmsum)

  ACM verlengt de ontheffing van Nobian Industrial Chemicals (Farmsum)

  Foto: Photo by Magda Ehlers from Pexels

  Op 28 december 2021 heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) een verzoek tot verlenging van de ontheffing ontvangen van Nobian Industrial Chemicals B.V. De ACM heeft op 2 maart 2022 besloten om de ontheffing die op 26 november 2013 is verleend aan Akzo Nobel Industrial Chemicals B.V. (op 23 juni 2020 per naamswijzigingsbesluit overgegaan naar Nouryon Industrial Chemicals B.V. en op 13 oktober 2021 per naamswijzigingsbesluit overgegaan naar Nobian Industrial Chemicals B.V.) voor het gesloten distributiesysteem gelegen op het industrieterrein Chemie

  Lees meer »
 4. Bindende gedragslijn voor investeringsplannen van door TenneT beheerde netten

  Bindende gedragslijn voor investeringsplannen van door TenneT beheerde netten

  Foto: Photo by Pexels

  De ACM legt de beheerder van het landelijke hoogspanningsnet TenneT TSO B.V. (hierna: TenneT) en regionale netbeheerder Liander N.V. Randmeren (hierna: Liander) een bindende gedragslijn op ter aanpassing van de investeringsplannen van de door TenneT beheerde netten op land.

  In de door TenneT opgestelde investeringsplannen ontbreekt informatie over hoe zij bepaalt welke knelpunten in het net zij eerst gaat oplossen en welke knelpunten zij pas later kan oplossen, en wat de uitkomsten daarvan zijn. Verder ontbreekt de volledige lijst van kwaliteitsknelpunten.

  De ACM legt Liander voor haar investeringsplan voor het net in de regio Randmeren dezelfde bindende gedragslijn op als zij aan TenneT heeft opgelegd. Het Randmerennet is een hoogspanningsnet waarvoor Liander, ondanks dat het een hoogspanningsnet is,

  Lees meer »
 5. Wijzigingsopdracht codewijzigingsvoorstel annuleringsmogelijkheid jaarcapaciteitsproduct

  Wijzigingsopdracht codewijzigingsvoorstel annuleringsmogelijkheid jaarcapaciteitsproduct

  Foto: Photo by Oleg Magni from Pexels

  Netbeheer Nederland heeft een voorstel ingediend bij de ACM voor het wijzigen van de Transportcode gas LNB. Netbeheer Nederland stelt voor in de Transportcode gas LNB op te nemen dat capaciteit uit gecontracteerde jaarproducten tegen betaling van een annuleringsvergoeding geannuleerd kan worden. Deze vergoeding dekt slechts een deel van de gemiste inkomsten met een tariefstijging als gevolg.

  De ACM draagt Netbeheer Nederland op het codewijzigingsvoorstel annuleringsmogelijkheid jaarcapaciteitsproduct te wijzigen.

  De ACM

  Lees meer »
 6. Reactie ACM onderzoek toezicht energieleveranciers

  Reactie ACM onderzoek toezicht energieleveranciers

  Foto: Photo by Annushka Ahuja from Pexels

  Reactie van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) op de aanbevelingen in het rapport ‘Onderzoek naar interpretatie, toereikendheid en toepassing wettelijk kader voor toezicht op energieleveranciers’. De externe onderzoekers hebben op verzoek van de ACM gekeken welke ruimte er binnen de huidige wet is om de eisen aan energieleveranciers en het toezicht daarop aan te scherpen om consumenten beter te beschermen. Ook hebben de onderzoekers bekeken op welke punten de huidige wet zou kunnen worden aangepast.

  De ACM gaat in dez

  Lees meer »
 7. Extern onderzoek naar het toezicht op energieleveranciers

  Extern onderzoek naar het toezicht op energieleveranciers

  Foto: Photo by Annushka Ahuja from Pexels

  Extern onderzoek in opdracht van de ACM door prof. mr. dr. Femke de Vries en prof. dr. Saskia Lavrijssen naar de vraag welke ruimte er binnen de huidige wet is om de eisen aan energieleveranciers en het toezicht daarop aan te scherpen om consumenten beter te beschermen. De onderzoekers hebben ook gekeken op welke punten de huidige wet zou kunnen worden aangepast. Hieruit volgden diverse aanbevelingen voor de ACM en voor de wetgever.

  Bron:

  Lees meer »
 8. Goedkeuring wijziging fallback procedures Core regio

  Goedkeuring wijziging fallback procedures Core regio

  Foto: Photo by Pexels

  De ACM keurt het voorstel van TenneT TSO B.V. (hierna: TenneT) voor de gewijzigde fallback procedures Core regio goed.

  De gewijzigde fallback procedures voor de Core regio bevorderen de vrije handel in elektriciteit in Europa. Dat draagt bij aan een betaalbare, betrouwbare én duurzame energievoorziening.

  CACM Verordening

  Op 15 augustus 2015 is Verordening (EU) 2015/1222 van de Commissie van 24 juli 2015 tot vaststelling van richtsnoeren betreffende capaciteitstoewijzing en congestiebeheer (hierna: CACM Verordening), in werking getreden. Deze verordening heeft als doel om een Europese geïnterconnecteerde eenvormige day-ahead- en intraday elektriciteitsmarkt te creëren. Op grond van de CACM Verordening kunnen de transmissiesysteembeheerders binnen (delen van) de Europese Unie diverse vastgestelde me

  Lees meer »
 9. ACM stelt vooruitlopend op nieuwe wetgeving extra eisen aan energieleveranciers

  ACM stelt vooruitlopend op nieuwe wetgeving extra eisen aan energieleveranciers

  Foto: Photo by Pexels

  Energieleveranciers die gas of elektriciteit leveren aan consumenten of dit willen gaan doen, krijgen te maken met extra eisen van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) op het gebied van hun financiële, organisatorische en technische kwaliteiten. De ACM zal in overleg treden met de minister voor Klimaat en Energie over hoe deze eisen ook in de nieuwe Energiewet een plek kunnen krijgen.

  Energiebedrijven zullen onder meer hun financiële continuïteit en de houdbaarheid van hun bedrijfsplan beter moeten onderbouwen. Daarnaast moeten ze aantonen dat zij beschikken over adequaat risicomanagement. Ook de eisen voor deskundigheid gaan omhoog. Hiermee volgt de ACM de aanbevelingen op naar aanleiding van een extern onderzoek naar het toezicht op energieleveranciers.

  Martijn Snoep bestuursvoorzitter van de AC

  Lees meer »
 10. Codebesluit meetwaarden grootverbruikaansluitingen elektriciteit

  Codebesluit meetwaarden grootverbruikaansluitingen elektriciteit

  Foto: Photo by Pexels

  Met dit codebesluit wijzigt de ACM de Informatiecode elektriciteit en gas, de Netcode elektriciteit, de Meetcode elektriciteit en de Begrippencode elektriciteit. Dit codebesluit is opgesteld op basis van een codevoorstel van NEDU en Netbeheer Nederland. 
  Met het codebesluit worden de processen voor het doorgeven van meetwaarden van grootverbruikaansluitingen elektriciteit en voor het reclameren van fouten in deze meetwaarden verbeterd.

  Meetverantwoordelijken gaan de meetwaarden van grootverbruikaansluitingen elektriciteit rechtstreeks doorzenden aan de programmaverantwoordelijken. Nu fungeert de netbeheerder daarvoor nog als tussenstation. Daarnaast worden deze meetwaarden door de meetverantwoordelijken uitgesplitst naar de richting van het elektriciteitstransport, namelijk afname of invoeding. Dit geeft

  Lees meer »
Pagina
Even geduld...